Για να ενημερωθείτε για τα οικονομικά στοιχεία της Mega Brokers, δείτε τους ισολογισμούς:

growth